Algemene voorwaarden voor het gebruik van het platform caravanmarkt24.de

I. Toepassingsgebied

 1. De Algemene Voorwaarden ("AV") regelen het gebruik van de website www.caravanmarkt24.de.
 2. Deze AV worden van kracht voor alle gebruikers op het moment van registratie.
 3. Bij wijzigingen van deze AV worden bestaande gebruikers via de bij de registratie opgegeven e-mail of bij het volgende bezoek aan de website caravanmarkt24.de over de nieuwe AV geïnformeerd. Als ze niet akkoord gaan met de nieuwe AV, kan hun toegang tot de website geheel of gedeeltelijk worden beperkt.

 

II. Gebruik van het platform

 1. P&O Autoauktionen GmbH, gevestigd aan de Mühlenstraße 8 A in 14167 Berlijn, HRB 227292 B Amtsgericht Berlin ("exploitant"), stelt op het internetadres www.caravanmarkt24.de een bemiddelingsplatform (hierna "platform") ter beschikking voor de verkoop van gebruikte en nieuwe voertuigen, in het bijzonder campers, caravans en soortgelijke voertuigen. De exploitant is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van het platform.
 2. Door het platform beschikbaar te stellen, treedt de exploitant slechts op als tussenpersoon. De exploitant biedt zelf geen voertuigen te koop aan en wordt met name geen contractpartij bij de koopcontracten die uitsluitend tussen de gebruikers van dit platform worden gesloten.
 3. De exploitant garandeert de operationele gereedheid van het platform in overeenstemming met de bepalingen van deze AV. Als een onvoorziene systeemstoring (opgevat als een storing van het platform waardoor geen biedingen kunnen worden geplaatst) het gebruik van het platform belemmert, worden de gebruikers hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Als veilingen aflopen tijdens een systeemstoring, worden alle veilingen die aflopen tijdens of in het uur volgend op het einde van de systeemstoring met 24 uur verlengd.
 4. Aanpassingen, veranderingen en toevoegingen aan het contractuele platform evenals maatregelen die dienen om storingen te identificeren en te verhelpen, zullen alleen leiden tot een tijdelijke onderbreking of beperking van de toegankelijkheid als dit om technische redenen absoluut noodzakelijk is.
 5. De basisfuncties van het platform worden dagelijks bewaakt. De bewaking van de functionaliteit van het platform is over het algemeen gegarandeerd van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur. In het geval van ernstige fouten - het gebruik van het platform is niet langer mogelijk of wordt ernstig beperkt - wordt onderhoud uitgevoerd binnen 48 uur nadat de exploitant zich bewust is geworden van de fout of ervan op de hoogte is gesteld.
 6. De exploitant is gerechtigd zijn diensten tijdelijk te beperken indien dit noodzakelijk is voor de (verbeterde) functionaliteit, beveiliging en/of aanpassing van het platform ("onderhoudswerkzaamheden"). Onderhoudswerkzaamheden en de verwachte duur ervan worden voor zover mogelijk ten minste 3 dagen van tevoren aangekondigd.

 

III Registratie, blokkering en annulering van het gebruikersaccount

 1. Het gebruik van het platform vereist registratie en aanmelding als gebruiker.
 2. Alleen commerciële handelaren in gebruikte en nieuwe voertuigen, in het bijzonder diegenen die gespecialiseerd zijn in de camper- en caravanmarkt, zijn gerechtigd om zich te registreren als koper, hierna te noemen "koper", "bieder" of "hoogste bieder". Het bewijs van de status als voertuighandelaar moet worden geleverd door middel van de juiste documentatie (bijv. bedrijfsregistratie). De exploitant controleert de toelaatbaarheid van een registratie op basis van de ingediende documenten en gegevens en activeert de registratie bij een positief resultaat. Er bestaat geen recht op activering. De exploitant verleent geen toegang tot biedingen aan consumenten of andere handelaren die geen band hebben met de handel in voertuigen.
 3. Iedereen die gebruikte of nieuwe campers of caravans of soortgelijke voertuigen op het platform te koop wil aanbieden, hierna "verkopers" genoemd, is bevoegd zich als verkoper te registreren.
 4. De gegevens die tijdens de registratie worden gevraagd, moeten volledig en correct zijn. Als deze gegevens na verloop van tijd veranderen, is de gebruiker verplicht de informatie bij te werken voordat hij deelneemt aan een veiling.
 5. Na registratie en activering van de gebruikersaccount wordt een overeenkomst voor het gebruik van het platform gesloten tussen de exploitant en de gebruiker.
 6. Zowel de exploitant als de gebruiker kunnen deze gebruiksovereenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van 7 dagen. Na opzegging vervalt de mogelijkheid om nieuwe verkoopadvertenties te plaatsen of om op dergelijke advertenties te bieden.
 7. De exploitant kan maatregelen nemen zoals het blokkeren van een gebruiker als er aanwijzingen zijn dat een gebruiker wettelijke voorschriften, de rechten van derden of deze AV schendt. De exploitant kan met name maatregelen nemen als er aanwijzingen zijn dat een gebruiker de veiling probeert te omzeilen, bijvoorbeeld door te proberen de contactgegevens van een koper of verkoper te verkrijgen om een transactie buiten het platform om te verrichten. Als een koper herhaaldelijk in gebreke blijft bij de betaling van provisiefacturen aan de exploitant, behoudt de exploitant zich het recht voor om een gebruikersaccount tijdelijk of permanent te blokkeren.

 

IV. Het maken van online advertenties

 1. Verkopers zijn gemachtigd om gebruikte of nieuwe campers of caravans of soortgelijke voertuigen te koop aan te bieden op het platform ("verkoopadvertentie"). Een verkoper heeft de mogelijkheid om zijn voertuig te koop aan te bieden aan een groot aantal kopers van professionele handelaars in het kader van een online veiling.
 2. Een verkoopadvertentie wordt door de verkoper zelf gemaakt en moet ontworpen zijn in overeenstemming met de bindende specificaties op het platform. Een verkoper kan een willekeurig aantal voertuigen opgeven. Elk voertuig komt overeen met een veiling of een verkoopadvertentie.
 3. De verkoper is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de verkoopadvertentie. De verkoper is verplicht om zijn verkoopadvertentie waarheidsgetrouw en volledig op te stellen. De verkoper garandeert dejuistheid van de verstrekte informatie ,in het bijzonder informatie die van belang kan zijn voor de aankoopbeslissing van potentiële kopers (bijv. defecten, ontbrekende documenten, enz.). Als de verkoper al bij het opstellen van de advertentie weet dat, in strijd met § VII Para. 1, het voertuig niet binnen 15 dagen na aanvaarding van het bod kan worden overgedragen, moet de verkoper bij het opstellen van de verkoopadvertentie de vroegst mogelijke overdracht vermelden.
 4. Wijzigingen zijn over het algemeen niet meer mogelijk na publicatie van de verkoopadvertentie. Als er wijzigingen nodig zijn vanwege onjuiste informatie, moet de verkoper onmiddellijk contact opnemen met de exploitant. De exploitant zal deze wijzigingen controleren en, indien nodig, aanpassen in de verkoopadvertentie als ze relevant en legitiem lijken voor de mogelijke aankoopbeslissing. De exploitant zal de bieders zo snel mogelijk informeren, rekening houdend met de normale kantooruren (maandag tot vrijdag van 9 tot 18 uur). De hoogste bieder (koper) heeft het recht om zijn bod als gevolg van de wijziging in te trekken of te bevestigen. Als de hoogste bieder zijn bod intrekt of zijn bod niet binnen 24 uur na de kennisgeving bevestigt, wordt de veiling opnieuw gestart en worden alle eerder uitgebrachte biedingen geannuleerd om de legitieme belangen van alle gebruikers te beschermen en eerlijke concurrentie te handhaven.
 5. De exploitant is gemachtigd om de verkoopadvertenties en andere gebruikerscontent technisch te bewerken zodat deze ook op mobiele apparaten kunnen worden weergegeven.
 6. Verkoopadvertenties en andere gebruikerscontent gepubliceerd op het platform vertegenwoordigen niet de mening van de exploitant. De verkoopadvertenties worden door de exploitant vluchtig gecontroleerd op duidelijk onjuiste informatie voordat ze worden gepubliceerd. Dit gebeurt voornamelijk op basis van het te uploaden registratiecertificaat deel 1 of een ander officieel document (registratiecertificaat deel 2, HU-rapport, COC-document / conformiteitscertificaat of vergelijkbaar) en, indien nodig, door schriftelijk essentiële informatie in te winnen bij de verkoper.
 7. Als het kentekenbewijs deel 1 of een ander officieel document ontbreekt, zal de Concessieverlener individueel beslissen of de verkoopadvertentie wordt geactiveerd voor de veiling.
 8. De Concessieverlener is gerechtigd om naar eigen goeddunken en zonder opgaaf van redenen te weigeren een verkoopadvertentie te publiceren of deze afhankelijk te stellen van de voorafgaande aanpassing door de verkoper in overeenstemming met de specificaties van de Concessieverlener.
 9. Het onderzoek van een verkoopadvertentie door de Concessieverlener leidt niet tot aansprakelijkheid van de Concessieverlener voor de inhoud ervan.
 10. De verkoper verbindt zich ertoe zijn voertuig te verkopen tegen de minimumverkoopprijs die hij zelf heeft bepaald zodra deze prijs minstens bereikt of overschreden wordt door een bod van een bieder in de veiling.
 11. De verkoper verbindt zich ertoe het verkochte voertuig uiterlijk 15 dagen na de afslag in eigendom over te dragen aan de koper. De eigendomsoverdracht vindt plaats door overhandiging van het voertuig met alle bijbehorende documenten, in het bijzonder kentekenbewijs deel I en deel II en alle bestaande voertuigsleutels. De partijen kunnen een andere termijn overeenkomen.
 12. Indien een koper het voertuig uiteindelijk niet in ontvangst kan nemen omdat de verkoper het ondanks de gunning van de opdracht aan een derde heeft verkocht en daardoor niet meer in staat is het eigendom te verwerven, is de ondernemer voor dit geval niet aansprakelijk.

 

V. Procedure van de onlineveiling, bindende verklaringen en sluiting van de overeenkomst

 1. Een onlineveiling ("Veiling") begint overeenkomstig dit artikel met het plaatsen van de verkoopadvertentie en nadat deze door de Operator is gepubliceerd (geactiveerd).
 2. De veiling is geen veiling in de zin van § 156 BGB. Vanuit juridisch oogpunt kunnen koopovereenkomsten tussen verkoper en koper worden gesloten door aanbod en aanvaarding conform §§ 145 e.v. BGB en conform de volgende bepalingen. BGB en in overeenstemming met de volgende bepalingen.
 3. Als een verkoper een advertentie plaatst voor de verkoop, vormt dit een bindend aanbod. Het bod is gericht aan de hoogste bieder die binnen de biedperiode van de veiling ten minste de opgegeven minimumverkoopprijs heeft geboden. De verkoper moet een bindende minimumverkoopprijs vaststellen. De duur van de veiling wordt bepaald door de exploitant in verband met het vluchtige onderzoek van de advertentie en bedraagt meestal maximaal 24 uur, maar maximaal 48 uur vanaf het moment van activering door de exploitant.
 4. Zodra de verkoopadvertentie is geactiveerd en de veiling is begonnen, zijn wijzigingen daarin over het algemeen niet meer mogelijk. Voor het overige is § IV lid 4 van toepassing.
 5. In principe heeft een verkoper geen recht op voortijdige beëindiging van een reeds lopende veiling of op inkorting of verlenging ervan. De exploitant kan een veiling in individuele gevallen voortijdig beëindigen indien de verkoper bijzondere omstandigheden heeft aangevoerd die een voortijdige beëindiging noodzakelijk maken. Als er al een bod is uitgebracht op de lopende veiling van de verkoper op het moment dat de noodzaak om de veiling in te korten, te verlengen of te beëindigen wordt onderzocht, is inkorting, verlenging of voortijdige beëindiging uitgesloten.
 6. Het is de verkoper niet toegestaan om het voertuig elders of tussentijds te verkopen zolang het in de veiling is (meestal tot 24 uur, maar niet langer dan 48 uur vanaf het moment dat het door de exploitant is geactiveerd).
 7. Een koper kan bieden op verkoopadvertenties in de veiling. Dit is een bindende intentieverklaring die geldig is tot het einde van de online veiling. Een bestaand bod vervalt als er voor het einde van de online veiling een hoger bod wordt geplaatst. Het hoogste bod tot het einde van de biedingsperiode is de verklaring van aanvaarding in de zin van §§ 147 ff.BGB, op voorwaarde dat ten minste de minimumverkoopprijs is bereikt. Als het het hoogste bod is en de minimumverkoopprijs niet is bereikt, blijft het bod gelden voor de eerste fase of eerste ronde van de online heronderhandeling (zie § VI).
 8. Een koper mag tijdens de looptijd van een onlineveiling een onbeperkt aantal bindende biedingen (zogenaamde "directe biedingen") uitbrengen op een specifiek voertuig. Als de bieder meer dan één bod (direct bod) uitbrengt op hetzelfde voertuig, wordt alleen het hoogste bod (direct bod) in overweging genomen.
 9. Naast een vast bod (direct bod) kan de koper ook een maximumbod plaatsen in een veiling, dat wordt uitgevoerd via een geprogrammeerde biedagent. Op basis van het vaste bod (directe bod) van de koper zal de biedagent biedingen van andere kopers op deze verkoopadvertentie met € 100,00 overbieden totdat het door de koper opgegeven maximumbod is bereikt. Ter verduidelijking: Als de koper een bedrag van € 20.000 biedt via een direct bod en een maximumbedrag van € 25.000 via een biedagent, dan zal de biedagent alle biedingen van andere kopers vanaf € 20.100 tot € 24.900 met € 100 elk overbieden, tot een maximum van € 25.000, gedurende de looptijd van de verkoopadvertentie. Dit is ook van toepassing in het geval dat meerdere kopers elk een maximumbod hebben geplaatst op dezelfde verkoopadvertentie via biedagenten. Het maximumbod blijft verborgen voor andere gebruikers.
 10. Verhogingen van het bod worden gedaan in stappen van € 100.
 11. Een bod van een bieder kan alleen worden geannuleerd door de exploitant als het duidelijk onjuist is geplaatst (het bod is bijvoorbeeld per ongeluk een cijfer te hoog geplaatst, er is bijvoorbeeld € 500.000 geboden in plaats van € 50.000). De bieder heeft echter niet het recht om een onjuist bod door de exploitant te laten annuleren.
 12. De laatste 30 seconden van elke veiling staan bekend als de "biedingsfase". Tijdens de 'heet bod'-fase beginnen de laatste 30 seconden opnieuw voor elk nieuw geplaatst bod, totdat het laatste bod is geplaatst. Als er tijdens de "heet bod"-fase geen bod wordt geplaatst, eindigt de veiling aan het einde van de aangegeven tijdsduur en eindigt de biedfase.
 13. Aan het einde van de veiling (na het einde van de reguliere biedperiode) wordt een bindende overeenkomst voor de aan- of verkoop van het geadverteerde voertuig gesloten tussen de verkoper en de hoogste bieder, op voorwaarde dat deze laatste een bod heeft uitgebracht dat gelijk is aan of hoger is dan de minimumverkoopprijs ("gunning van de overeenkomst"). Anders zien de partijen af van het recht om hierover afzonderlijke verklaringen af te leggen.
 14. Niettegenstaande paragraaf 13 van deze paragraaf wordt een veiling voortijdig beëindigd vóór het einde van de reguliere biedperiode door een zogenaamde "Koop het nu" als een bieder een voertuig koopt binnen de reguliere biedperiode met behulp van de "Koop het nu" optie (bijbehorende knop) en daarmee de door de verkoper vastgestelde minimumverkoopprijs biedt. De koop-het-nu optie voor een bieder vervalt zodra er een direct bod of een bod via een biedagent is geplaatst op deze veiling tijdens de reguliere biedperiode. Als er een buy-it-now bod wordt geplaatst, wordt er een bindende overeenkomst voor de aankoop of verkoop van het geadverteerde voertuig gesloten tussen de verkoper en de "buy-it-now" koper. Anders zien de partijen af van het recht om hierover afzonderlijke verklaringen af te leggen. De regels die verbonden zijn aan de aanvaarding van het bod zijn van overeenkomstige toepassing in het geval van een onmiddellijke aankoop.
 15. Bij aanvaarding van het bod wordt via het platform automatisch een koopovereenkomst gegenereerd, waarvan de bepalingen voor beide partijen bindend zijn.
 16. Als na afloop van de veiling het hoogste bod lager is dan de door de verkoper gevraagde minimumverkoopprijs, wordt er in eerste instantie geen overeenkomst gesloten.

VI Online heronderhandeling / heraanbieding

 1. Als er aan het einde van de veiling geen overeenkomst wordt gesloten in de zin van de bovenstaande paragraaf, volgt er een "online-heronderhandeling". Tijdens een online heronderhandeling hebben de verkoper en de hoogste bieder de vrijwillige mogelijkheid om tot een prijsovereenkomst te komen.
 2. Deze heronderhandeling vindt uitsluitend online via het platform plaats.
 3. Als de minimumverkoopprijs van een veiling niet is bereikt, wordt het laatste hoogste bod na afloop van de veiling elektronisch via het platform naar de verkoper gestuurd.
 4. De verkoper kan dit hoogste bod aanvaarden of verwerpen of een "tegenbod" indienen. Het platform stelt hiervoor een vaste deadline vast, die verstrijkt om 22u op de dag waarop de veiling eindigt. Deze termijn kan door de exploitant worden verlengd tot uiterlijk 22.00 uur op de volgende dag (alleen op werkdagen) als de verkoper hiervoor bijzondere omstandigheden kan aanvoeren. Er bestaat echter geen recht op verlenging van de termijn.
 5. Een eventueel tegenbod van de verkoper mag niet hoger zijn dan de eerder vastgestelde minimumverkoopprijs.
 6. De hoogste bieder wordt aan het einde van de veiling door het platform geïnformeerd dat hij de hoogste bieder was, dat de door de verkoper vastgestelde minimumverkoopprijs niet werd bereikt en dat de online heronderhandeling werd gestart met zijn laatste hoogste bod.
 7. Als de verkoper vervolgens een tegenbod doet in overeenstemming met paragraaf 4 van deze afdeling, kan de hoogste bieder dit nieuwe tegenbod aanvaarden of afwijzen of een nieuw tegenbod doen. Een "tegenbod" van een verkoper of hoogste bieder is bindend en geldig tot 12 uur 's middags van de volgende werkdag. Deze paragraaf is van toepassing op alle tegenbiedingen die elektronisch worden ingediend door verkopers of hoogste bieders via het platform.
 8. Een verzonden tegenbod kan niet worden ingetrokken en blijft bindend tot het verstrijken van de respectieve termijn.
 9. Bij online heronderhandeling kunnen de partijen via het portaal heronderhandelen tot een prijs is gevonden waarbij beide partijen akkoord gaan met de transactie of tot een van de partijen het laatste ingediende tegenbod verwerpt. Er is sprake van een bindend contract wanneer het laatste tegenbod dat tijdens de heronderhandeling werd ingediend, wordt aanvaard. Als een partij echter een bestaand tegenbod afwijst of als de gespecificeerde periode verstrijkt zonder antwoord, is de online heronderhandeling mislukt en wordt er geen contract gesloten.
 10. Als een online heronderhandeling is mislukt of als een veiling is afgelopen zonder dat er tijdens de reguliere biedperiode is geboden, heeft de verkoper het recht om kosteloos een nieuwe veilingronde voor zijn voertuig te starten (via de bijbehorende knop). Als de verkoper een nieuwe veiling wil houden voor hetzelfde voertuig, moet de minimumverkoopprijs van de vorige veiling met ten minste 5% worden verlaagd. Een nieuwe veilingronde voor hetzelfde voertuig komt overeen met een "nieuwe advertentie". Er bestaat geen recht op nieuwe veilingrondes; de exploitant beslist over de activering.
 11. Als de online heronderhandeling mislukt in overeenstemming met paragraaf 9 van deze afdeling, blijft het hoogste bod dat het laatst werd uitgebracht door de bieder of zijn biedagent of het tegenbod dat het laatst werd uitgebracht door de bieder van de online heronderhandeling bindend voor de volgende 72 uur (het zogenaamde "gearchiveerde" hoogste bod of "bodarchivering"). Als een bieder een biedagent heeft gebruikt om een bod uit te brengen, wordt de biedagent of het in de biedagent vastgelegde hoogste bod niet gearchiveerd en wordt de biedagent door de exploitant verwijderd. De tellingstijd voor de periode van 72 uur begint onmiddellijk te lopen op het moment dat de online heronderhandeling mislukt. De verkoper en bieder worden elektronisch per e-mail en via het platform geïnformeerd dat het bod is gearchiveerd.
 12. Als de verkoper vervolgens zijn advertentie tijdig in een nieuwe veilingronde plaatst in overeenstemming met paragraaf 10 van deze sectie, wordt automatisch en onmiddellijk een nieuwe veilingronde gestart door het platform en wordt het gearchiveerde hoogste bod van de hoogste bieder onmiddellijk als een direct bod geplaatst in overeenstemming met sectie V paragraaf 7 ff.
 13. Een gearchiveerd hoogste bod van een bieder voor hetzelfde bedrag voor een specifieke verkoopadvertentie kan slechts eenmaal worden gearchiveerd.
 14. Als de Verkoper, in overeenstemming met paragraaf 12 van deze afdeling, zijn verkoopadvertentie opnieuw plaatst in een veilingronde om het gearchiveerde hoogste bod veilig te stellen, hoeft de Verkoper de vorige minimumverkoopprijs niet te verlagen met ten minste 5% in overeenstemming met paragraaf 10 van deze afdeling als het gearchiveerde bod hoger is dan een overeenkomstige verlaging.
 15. Indien de Verkoper tijdig een nieuwe veilingronde start met een gearchiveerde bieding in overeenstemming met paragraaf 12 van deze paragraaf en de Verkoper later ontdekt dat een verslechtering van het voorwerp van de verkoop is opgetreden terwijl de veilingronde nog loopt of al is afgelopen, informeert de Verkoper de Operator zo snel mogelijk, zodat de Operator de gearchiveerde bieding van de hoogste bieder onherroepelijk kan verwijderen, waardoor de verplichting van de hoogste bieder met betrekking tot deze gearchiveerde bieding onmiddellijk vervalt.

VII Overdracht voertuig, betaling koopprijs

 1. De verkoper is verplicht om het eigendom van het verkochte voertuig binnen 15 dagen na aanvaarding van het bod over te dragen aan de koper. De koper verplicht zich om het gekochte voertuig binnen 15 dagen na aanvaarding van het bod zelf af te halen of te laten afhalen bij de verkoper. De eigendomsoverdracht vindt plaats door overhandiging van het voertuig met alle bijbehorende documenten, in het bijzonder kentekenbewijs deel I en deel II, alsmede alle bestaande voertuigsleutels. Indien de verkoper op voorhand weet dat, in strijd met zin 1 van dit lid, het voertuig pas 15 dagen na de aanvaarding van het bod zal kunnen worden overgedragen, moet hij bij het opstellen van de verkoopadvertentie de vroegst mogelijke overdracht specificeren.
 2. De partijen kunnen in afwijking van lid 1 van dit lid een andere termijn voor de eigendomsoverdracht overeenkomen.
 3. Als het voertuig of het kentekenbewijs deel II geen eigendom is van de verkoper, bijvoorbeeld vanwege lopende financiering/leasing, dient de verkoper uiterlijk bij de overdracht van het voertuig een schriftelijk bewijs van de zekerheidsnemer te overleggen waarin staat waar de koopprijs (geheel of gedeeltelijk) dient te worden voldaan, zodat de zekerheidsnemer het kentekenbewijs deel II aan de koper kan sturen.
 4. De exploitant raadt de koper aan het op de veiling gekochte voertuig te inspecteren voordat de betaling wordt verricht (over het algemeen ter plaatse bij de verkoper).
 5. De koper verbindt zich ertoe het voertuig volledig te betalen vóór of ten laatste bij het afhalen. De betalingswijze (contant, overschrijving) wordt overeengekomen tussen de partijen. Betaling van het voertuig pas na afhaling is uitgesloten.

 

VIII Kosten voor koper en verkoper, bemiddelingsvergoeding, facturering

 1. Het gebruik van het platform is in principe gratis voor kopers en verkopers.
 2. Een verkoper betaalt geen vergoedingen, commissies of andere kosten, ongeacht of zijn voertuig wordt geveild of niet.
 3. Een koper betaalt een commissie aan de exploitant voor de bemiddeling van een voertuig zodra het bod is geaccepteerd. De bemiddelingsvergoeding bedraagt 1,5% netto (plus de op dat moment geldende btw) van de hamerprijs. Als de koper voldoet aan de voorwaarden voor intracommunautaire verwerving volgens § 1a UStG, wordt de factuur strikt netto opgemaakt.
 4. Een elektronische factuur wordt automatisch gegenereerd wanneer het bod wordt geaccepteerd. De koper erkent dat elke factuur alleen elektronisch wordt verstrekt; de koper ontvangt geen papieren factuur. De factuur kan op elk moment online worden opgehaald. De koper erkent dat de exploitant geen correcties achteraf aanbrengt op facturen of koopcontracten als gevolg van een heronderhandelde aankoopprijs tussen de verkoper en de koper voor veilingen die al zijn verlopen.
 5. De factuur dient binnen 3 dagen na inontvangstneming van het gekochte voertuig betaald te worden. De verkoper en koper verplichten zich om de exploitant op verzoek te informeren over de succesvolle overdracht.
 6. Het recht van de exploitant op betaling van de commissie door de koper vervalt als een van de partijen het contract daadwerkelijk opzegt. Een uitzondering hierop is de annulering van het contract door de verkoper als gevolg van verwijtbaar plichtsverzuim door de koper. In het geval van verwijtbaar plichtsverzuim door de koper, in het bijzonder het niet accepteren of betalen van een voertuig dat via het platform is gekocht, behoudt de exploitant zich het recht voor om het volledige bedrag van de gederfde bemiddelingsvergoeding van deze rechtshandeling van de koper te vorderen. De koper heeft het recht om aan de exploitant te bewijzen dat de schade lager is.
 7. Bij verwijtbaar plichtsverzuim van de verkoper, in het bijzonder wanneer de verkoper het aangeboden voertuig voortijdig verkoopt, d.w.z. tijdens de veilingperiode (tot maximaal 48 uur na het begin van de veiling) of de heronderhandelingsfase (tot maximaal 48 uur na het einde van de reguliere veilingperiode) en daardoor niet meer in staat is om het voertuig aan de koper te leveren, behoudt de exploitant zich het recht voor om het volledige bedrag van de gederfde bemiddelingsvergoeding van deze rechtshandeling van de verkoper te vorderen. De verkoper heeft het recht om aan de exploitant te bewijzen dat het verlies lager is.

 

IX. Garantie en aansprakelijkheid van de verkoper, herroepingsrecht

 1. Het geadverteerde voertuig wordt verkocht met uitsluiting van aansprakelijkheid voor materiële gebreken en gebreken aan de titel, voor gebreken aan digitale producten en goederen met digitale elementen, tenzij anders overeengekomen of benadrukt in deze clausule.
 2. De bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid is niet van toepassing op:
  1. Garanties die uitdrukkelijk schriftelijk zijn verklaard door de verkoper,
  2. schade veroorzaakt door een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door de verkoper of zijn plaatsvervangers,
  3. schade als gevolg van opzettelijke schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (onder wezenlijke contractuele verplichtingen worden die verplichtingen verstaan waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen), waarbij de aansprakelijkheid in dit geval beperkt is tot het bedrag van de typisch voorzienbare schade en/of
  4. voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid.
    
 3. Koper en verkoper hebben het recht om van het contract af te zien wanneer tijdens de inspectie of de inspectie ter plaatse bij de verkoper, d.w.z. bij de overdracht van het voertuig, een afwijking van de werkelijke toestand (komt overeen met de bindende informatie van de verkoper in de verkoopadvertentie) ten opzichte van de beoogde toestand (komt overeen met de werkelijke toestand ter plaatse na inspectie door de koper) aan het licht komt, voor de opheffing of het herstel waarvan een redelijk bedrag is vereist. De koper heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden als de verkoper niet in staat is om een wederzijdse overeenkomst te bereiken over een aangepaste of lagere aankoopprijs (in een heronderhandeling "ter plaatse").
 4. De koper heeft het recht om zich terug te trekken uit het contract als de verkoper zijn verplichting om eigendom te verkrijgen niet nakomt binnen de overeengekomen periode of binnen een redelijke, door de koper te stellen respijtperiode.
 5. De verkoper heeft het recht om zich terug te trekken uit het contract als de koper niet voldoet aan zijn verplichting om het voertuig op te halen en over te nemen en om de koopprijs te betalen binnen de overeengekomen termijn of binnen een redelijke, door de verkoper te stellen respijttermijn.

 

X. Aansprakelijkheid van de verkoper

 1. De verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor de inhoud en wettigheid van een advertentie.
 2. De exploitant is niet aansprakelijk voor de nakoming van wederzijdse verplichtingen die voortvloeien uit gesloten koopovereenkomsten.
 3. De exploitant is onbeperkt aansprakelijk jegens de partijen in geval van opzet en grove nalatigheid, maar alleen voor lichte nalatigheid in geval van schending van kardinale verplichtingen (d.w.z. die contractuele verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het betreffende contract en op de naleving waarvan de verkoper of koper of derde regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen). De aansprakelijkheid in geval van schending van een dergelijke hoofdverplichting is beperkt tot de voor het contract typische schade, waarvan de ondernemer op het moment van het sluiten van het contract op grond van de op dat moment bekende omstandigheden mocht verwachten dat deze zich zou voordoen. Verdere aansprakelijkheid is uitgesloten.
 4. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook ten gunste van plaatsvervangers van de exploitant.
 5. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen in deze paragraaf gelden niet voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid die gebaseerd is op nalatig plichtsverzuim door de exploitant of een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim door een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger van de exploitant. De aansprakelijkheidsbeperkingen zijn ook niet van toepassing als de exploitant op frauduleuze wijze een gebrek verborgen heeft gehouden of een garantie heeft aanvaard voor de staat van een voertuig en voor claims van de exploitant onder de Product Liability Act.

 

XI Slotbepalingen

 1. Mocht een bepaling van deze AV geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Hetzelfde geldt als er een maas in deze AV wordt gevonden. De ongeldige bepaling wordt vervangen of het hiaat wordt opgevuld door een geldige en afdwingbare bepaling die in juridisch en economisch opzicht het dichtst in de buurt komt van wat de contractpartijen bedoelden of volgens de betekenis en het doel van deze AV zouden hebben bedoeld als ze dit punt bij het sluiten van het contract in overweging hadden genomen. Als de ongeldigheid van een bepaling is gebaseerd op een daarin gespecificeerde prestatiemaatstaf (bijv. tijd, deadline of datum), moet de bepaling worden vervangen door een wettelijk toegestane maatstaf die de oorspronkelijke maatstaf het dichtst benadert.
 2. Op deze AV, het contract over het gebruik van het platform en de koopcontracten die via het platform tussen de verkoper en de koper worden afgesloten, is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) en de bepalingen van het internationaal privaatrecht.
 3. De bevoegde rechtbank voor geschillen tussen de exploitant en gebruikers is Berlijn, tenzij de gebruiker een consument is. De exploitant heeft ook het recht om de koper te dagvaarden in de vestigingsplaats van de koper.

 

Versie 11.03.2024

Koopcontract (voorbeeld)

Tussen

[Gegevens / details van de verkoper]

hierna "verkoper" genoemd

en

[gegevens / details van de koper]

hierna te noemen de"Koper"

Verkoper en koper hierna ook gezamenlijk de "partijen" genoemd

[Datum van aanvaarding van het bod]
 

I Koopovereenkomst

 1. Verkoper heeft zijn voertuig geadverteerd op het platform caravanmarkt24.de (hierna te noemen "exploitant") met de in bijlage 1 genoemde bindende gegevens.
 2. De koper heeft het voertuig tegen een koopprijs of hamerprijs van € [hamerprijs] gekocht.


II Overdracht voertuig, betaling koopprijs

 1. De verkoper is verplicht het eigendom van het verkochte voertuig binnen 15 dagen na de overdracht aan de koper over te dragen. De koper verplicht zich het gekochte voertuig binnen 15 dagen na de overdracht zelf bij de verkoper af te (laten) halen. De eigendomsoverdracht vindt plaats door overhandiging van het voertuig met alle bijbehorende documenten, in het bijzonder kentekenbewijs deel I en deel II en alle bestaande voertuigsleutels. Indien de verkoper in de verkoopadvertentie overeenkomstig bijlage 1 reeds een andere termijn voor de overdracht heeft vermeld (meer dan 15 dagen vanaf de aanvaarding van het bod), is deze termijn van toepassing op de overdracht van de eigendom.
 2. De partijen kunnen een andere termijn voor de eigendomsoverdracht overeenkomen.
 3. Als het voertuig of het kentekenbewijs deel II geen eigendom is van de verkoper, bijvoorbeeld vanwege lopende financiering/leasing, dient de verkoper uiterlijk bij de overdracht van het voertuig een schriftelijk bewijs van de zekerheidsnemer te overleggen, waarin wordt vermeld waar de koopprijs (geheel of gedeeltelijk) moet worden betaald, zodat de zekerheidsnemer het kentekenbewijs deel II aan de koper kan sturen.
 4. De exploitant raadt de koper aan het op de veiling gekochte voertuig te inspecteren voordat de betaling wordt verricht (over het algemeen ter plaatse bij de verkoper).
 5. De koper verbindt zich ertoe het voertuig volledig te betalen vóór of ten laatste bij het afhalen. De betalingswijze (contant, overschrijving) wordt overeengekomen tussen de partijen. Betaling van het voertuig pas na afhaling is uitgesloten.
 6. Indien dit nog niet is gebeurd door de verkoper, is de koper verplicht het voertuig onmiddellijk uit te schrijven, uiterlijk 7 werkdagen na ontvangst van de kentekenbewijzen deel I en II.


III Garantie en aansprakelijkheid van de verkoper, herroepingsrecht

 1. Het voertuig wordt verkocht met uitsluiting van aansprakelijkheid voor materiële gebreken en gebreken aan de titel, voor gebreken aan digitale producten en goederen met digitale elementen.
 2. De bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor:
  1. Garanties die uitdrukkelijk schriftelijk zijn verklaard door de verkoper,
  2. schade veroorzaakt door opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door de verkoper of zijn plaatsvervangers,
  3. schade als gevolg van opzettelijke schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (onder wezenlijke contractuele verplichtingen worden die verplichtingen verstaan waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen), waarbij de aansprakelijkheid in dit geval beperkt is tot het bedrag van de typisch voorzienbare schade en/of
  4. voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid.
 3. Koper en verkoper hebben het recht om van het contract af te zien wanneer tijdens de inspectie of de inspectie ter plaatse bij de verkoper, d.w.z. bij de overdracht van het voertuig, een afwijking van de werkelijke toestand (komt overeen met de bindende informatie van de verkoper in de verkoopadvertentie) ten opzichte van de beoogde toestand (komt overeen met de werkelijke toestand ter plaatse na inspectie door de koper) aan het licht komt, voor de opheffing of het herstel waarvan een redelijk bedrag is vereist. De koper heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden als de verkoper niet in staat is om een wederzijdse overeenkomst te bereiken over een aangepaste of lagere aankoopprijs (heronderhandeling "ter plaatse").
 4. De koper heeft het recht om zich terug te trekken uit het contract als de verkoper zijn verplichting om eigendom te verkrijgen niet nakomt binnen de overeengekomen periode of binnen een redelijke, door de koper te stellen respijtperiode.
 5. De verkoper heeft het recht om zich terug te trekken uit het contract als de koper zijn verplichting om het voertuig op te halen en over te nemen en de koopprijs te betalen niet nakomt binnen de overeengekomen termijn of binnen een redelijke, door de verkoper te stellen respijttermijn.

 

Bevestiging van overdracht

 1. De verkoper bevestigt dat hij de volledige aankoopprijs in contanten/geldequivalenten zelf of op een door hem opgegeven derdenrekening heeft ontvangen.
 2. De koper bevestigt dat hij het voertuig heeft geïnspecteerd en in overeenstemming met het contract en de overeenkomst heeft bevonden.
 3. De koper bevestigt dat hij alle relevante of beschikbare documenten en sleutels van de verkoper heeft ontvangen.
 4. De koper bevestigt de overname van het voertuig.

 

Status 11.03.2024

agb___de